همسان سازی داده ­های سهام

در طراحی یک سبد سهام بهینه با بررسی سابقه نمادهای مختلف در بازار سهام، به لحاظ بازدهی (و یا پارامترهای دیگر) نسبت به انتخاب سهم و درصد آن در سبد تصمیم گیری می­ شود. یکی از چالش های اساسی پس از مواجهه با داده­ های واقعی، یکسان نبودن بازه زمانی حضور همه سهم­ ها در […]